Wilhelm Steinitz Memorial Tournament I
           
   IDontCastle  
      896
        
           
     YVANE1991  
      900
      
 Yotta  
      1054
          
  YVANE1991  
      900
        
 YVANE1991  
      900
          
       ANNA1993  
      1300
    
           
   LOTOS1ABL251  
      1141
        
           
    ANNA1993  
      1300
      
           
   ANNA1993  
      1300
        
           
         FENIX1  
      1223
  
           
   FENIX1  
      1223
        
           
    FENIX1  
      1223
      
 PETERXISAR91  
      1297
          
  PETERXISAR91  
      1297
        
 BRUD  
      808
          
      FENIX1  
      1223
    
 vasyl_puzanov  
      827
          
  JacovB  
      772
        
 JacovB  
      772
          
    Tanchita1972  
      1177
      
           
   Tanchita1972  
      1177
        
           
            
           
   Sarratt  
      1585
        
           
    JohnnyB24  
      1308
      
 JohnnyB24  
      1308
          
  JohnnyB24  
      1308
        
 lmey  
      854
          
      JohnnyB24  
      1308
    
           
   Trinity3  
      871
        
           
    ketchuplover  
      1300
      
           
   ketchuplover  
      1300
        
           
           
           
   jordjy  
      1115
        
           
    jordjy  
      1115
      
           
   Marleyman  
      696
        
           
           
 SoapySandwich  
      914
          
  masteryeo  
      892
        
 masteryeo  
      892
          
    jandamian  
      2159
      
           
   jandamian  
      2159
        
           
 
© 2023 Zoclee (Pty) Ltd. All rights reserved.