YVANE1991
859
 International
YVANE1991
859
 International
JacovB
834
 South Africa
JacovB
834
 South Africa
     
  White   Black  
1  g3d5
2  Bg2e6
3  d4Nf6
4  Nf3Ne4
5  Be3a5
6  Ne5Nd7
7  Nc3Nxc3
8  bxc3Nxe5
9  Rb1b6
10  a4Nc4
11  O-ONxe3
12  Qd3Nxf1
13  Rxf1Ba6
14  Qe3Ra7
15  Qe5Qd6
16  Qg5Bxe2
17  Re1Bc4
18  Bh3h6
19  Qe3Be7
20  Bg4c5
21  dxc5bxc5
22  h4O-O
23  Kg2Rb7
24  f4Rb2
25  Rc1d4
26  cxd4cxd4
27  Qd2Rfb8
28  Qxa5Qd5+
29  Qxd5Bxd5+
30  Kh3Ra8
31  Ra1Rxc2
32  a5d3
33  a6Bg2+
34  Kh2Bf3+