masteryeo
892
 United States
masteryeo
892
 United States
jordjy
1115
 International
jordjy
1115
 International
     
  White   Black  
1  e4c5
2  c4e5
3  Nc3Nf6
4  Qf3Nc6
5  Nd5Nxd5
6  exd5Ne7
7  d3d6
8  b3b6
9  h3h6
10  Bd2a5
11  a4Nf5
12  Ne2Be7
13  Rb1Bd7
14  g4Nh4
15  Qg3Ng6
16  Bg2Qc7
17  O-OBh4
18  Qf3O-O-O
19  Qxf7Be8
20  Qxc7+Kxc7
21  Be4Bd7
22  Bxg6Rdf8
23  Be3Rf6
24  Be4Rhf8
25  Nc3Bg5
26  Bxg5hxg5
27  Bg2Rh6
28  Nb5+Bxb5
29  axb5Kb7
30  Kh2Rf4
31  Be4Rf8
32  Bf5Rfh8
33  Rh1g6
34  Be6Rf8
35  Kg3Rf4
36  f3Kc7
37  h4Rxh4
38  Rxh4gxh4+
39  Kxh4Rxf3
40  Rd1Kd8
41  Kg5Ke7
42  Kxg6Rf2
43  Rh1Rb2
44  Rh7+Kd8
45  Rd7+Ke8