Yotta ADM
922
 South Africa
Yotta
922
 South Africa
dunkers
1213
 United Kingdom
dunkers
1213
 United Kingdom
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  h3Nc6
4  Nc3Nf6
5  Bb5Bd7
6  d3a6
7  Bxc6Bxc6
8  b4b5
9  Nd5Bxd5
10  exd5Nxd5
11  c4bxc4
12  dxc4Nf4
13  O-Og6
14  Qa4+Qd7
15  Qxd7+Kxd7
16  Bxf4exf4
17  Rad1Bg7
18  c5Bc3
19  cxd6cxd6
20  a3h6
21  Rd5Bf6
22  Rfd1Be7
23  Ne5+Kc7
24  Nxf7Rh7
25  Nxd6Bf6
26  Rc1+Kd7
27  Ne4+Ke6
28  Rd6+Ke5
29  Nxf6Rf7
30  Rcc6a5
31  Ng4+Ke4
32  Rc4+Kf5
33  Rd5+Ke6
34  Rxa5Rxa5
35  bxa5Ra7
36  Ra4g5
37  Nxh6Kf6
38  Ng4+Kf5
39  f3Ke6
40  Nf2Kd5
41  Ne4Ke5
42  Nxg5