dunkers
1330
 United Kingdom
dunkers
1330
 United Kingdom
YVANE1991
907
 International
YVANE1991
907
 International
     
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  d3c5
4  c4Nc6
5  Bg5h6
6  Bxf6Qxf6
7  Qf3Be7
8  Qxf6Bxf6
9  Nf3O-O
10  h4Nd4
11  Nxd4cxd4
12  b4d6
13  a4b6
14  a5bxa5
15  Rxa5Kh7
16  g3Bg4
17  Be2Bxe2
18  Kxe2g5
19  hxg5Bxg5
20  f4exf4
21  Rxg5f6
22  Rgh5fxg3
23  Rxh6+Kg7
24  Rh7+Kg8
25  Kf3f5
26  exf5Rxf5+
27  Kxg3Rg5+
28  Kf4Rg7
29  Rh8+