kapitanTopp
992
 Canada
kapitanTopp
992
 Canada
masteryeo
1005
 United States
masteryeo
1005
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  f4e5
3  Nf3Be7
4  c4d6
5  Nc3Nc6
6  Nd5Nf6
7  h3Bd7
8  Be2Nxd5
9  exd5Nd4
10  d3O-O
11  Nxd4Bh4+
12  Kf1cxd4
13  g4exf4
14  Bxf4Qf6
15  Qd2g5
16  Kg2gxf4
17  Rhf1Bg3
18  Bf3Rfe8
19  b4Re3
20  a4Rae8
21  Be4Kh8
22  Qd1Rc8
23  Rf3Qh4
24  Rxe3dxe3
25  Qe2Qg5
26  d4Rg8
27  Qd3h5
28  Rh1Rf8
29  a5Kg7
30  b5hxg4
31  c5gxh3+
32  Rxh3Bxh3+
33  Kh1Bg4
34  Bg2f3
35  c6Qh4+