dunkers
1440
 United Kingdom
dunkers
1440
 United Kingdom
kapitanTopp
1091
 Canada
kapitanTopp
1091
 Canada
     
  White   Black  
1  e4e5
2  f4d5
3  exd5Qxd5
4  Nc3Qc5
5  Nf3Bg4
6  Be2Bxf3
7  Bxf3Nc6
8  d3Nf6
9  Na4Qa5+
10  Nc3Bb4
11  Bd2exf4
12  O-OO-O
13  Bxf4Bxc3
14  bxc3Qc5+
15  d4Qxc3
16  Bxc6Qxc6
17  Be5Rad8
18  Bxf6gxf6
19  Qg4+Kh8
20  Qh4Rg8
21  Rf3Rg5
22  Raf1Rdg8
23  g3R8g6
24  c3Kg7
25  Rxf6Rxf6
26  Qxg5+Rg6
27  Qe5+Rf6
28  Rxf6Qxf6
29  Qxc7Qc6
30  Qxc6bxc6
31  Kf2Kf6
32  Kf3Kf5
33  h3f6
34  Ke3Ke6