dunkers
1332
 United Kingdom
dunkers
1332
 United Kingdom
ageling
1607
 United Kingdom
ageling
1607
 United Kingdom
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3Nc6
3  Bb5d6
4  c3a6
5  Bxc6+bxc6
6  d4Bg4
7  dxe5Bxf3
8  Qxf3dxe5
9  Nd2Nf6
10  Nc4Bc5
11  Bg5h6
12  Bxf6Qxf6
13  Qxf6gxf6
14  Na5Kd7
15  Rd1+Ke6
16  Nxc6a5
17  Rd5Bb6
18  Rd3Rhe8
19  Rf1f5
20  exf5+Kxf5
21  Ke2Re6
22  Nd8e4
23  Rd5+Re5
24  Rxe5+Kxe5
25  Nxf7+Kd5
26  Rd1+Kc4
27  Nxh6Rh8
28  Ng4c5
29  h3a4
30  Ne3+Kb5
31  Rd5a3
32  c4+Kb4
33  b3Kc3
34  Nd1+Kb4
35  Re5Rh4
36  g3Rxh3
37  Rxe4Rh2
38  Rh4Rg2
39  Kf1