jordjy
1168
 International
jordjy
1168
 International
dunkers
1441
 United Kingdom
dunkers
1441
 United Kingdom
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  h3a6
4  Bc4b5
5  Bb3h6
6  Nc3Be7
7  d4exd4
8  Qxd4Bf6
9  e5dxe5
10  Qxd8+Kxd8
11  Bxf7Ne7
12  O-OBf5
13  Be3Bxc2
14  Rfe1g5
15  b3Rf8
16  Be6Nbc6
17  Bc5e4
18  Nh2Bxc3
19  Rec1Bxa1
20  Rxc2Bd4
21  Bxe7+Nxe7
22  Rd2c5
23  Ng4h5
24  Ne3a5
25  a3Ra6
26  Bd5Nxd5
27  Nc2Raf6
28  Nxd4cxd4
29  Rxd4Rf5
30  Rxe4Rxf2
31  Rd4Rf1+
32  Kh2R8f5
33  Kg3R1f2
34  h4gxh4+
35  Kh2Ke7
36  Rxh4