kapitanTopp
1066
 Canada
kapitanTopp
1066
 Canada
PlayAdmins
987
 South Africa
PlayAdmins
987
 South Africa
        PGN
  White   Black  
1  d4Nf6
2  c4e6
3  Nc3Bb4
4  Bd2Bxc3
5  bxc3Ne4
6  e3b6
7  Bd3Bb7
8  Nf3O-O
9  O-Od6
10  Be2Nd7
11  h3c5
12  Rb1Qc7
13  Bd3Ndf6
14  Qc2d5
15  Rfc1h6
16  Ne5Rac8
17  f3Nxd2
18  Qxd2dxc4
19  Bxc4Rfd8
20  f4Nd7
21  Bd3Nxe5
22  fxe5c4
23  Bc2Qe7
24  Qf2Qg5
25  Rf1Rf8
26  Rbe1f6
27  exf6Rxf6
28  Qe2Rcf8
29  e4Rxf1+
30  Rxf1Rxf1+
31  Qxf1Qe3+
32  Qf2Qc1+
33  Kh2Qb2
34  e5Qxc3
35  Bg6Bf3
36  Qh4Qb4
37  Qd8+Qf8
38  Bh7+Kf7
39  Bg6+Kg8
40  Bh7+Kf7
41  Bg6+Kg8