dunkers
1247
 United Kingdom
dunkers
1247
 United Kingdom
masteryeo
983
 United States
masteryeo
983
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3Nc6
4  Bb5Bc5
5  d4Bb6
6  Nc3a6
7  Bxc6dxc6
8  Bxf4Bg4